เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย(Understanding Goal) :

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การหาพื้นที่และการหาปริมาตร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงปริภูมิและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตรได้

Week7-9 ทบทวนกรวย พีระมิดและทรงกลม


เป้าหมายความเข้าใจ: เป็นเนื้อหาเรขาคณิต ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์ความรู้เดิมมาสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์ พร้อมฝึกการสื่อสารและให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อทบทวนความเข้าใจจากพื้นฐานเรื่องของวงกลมและยังเป็นพื้นฐานการมองให้เห็นภาพเชื่อมโยงไปสู่รูปทรงอื่นๆต่อไป
Week
Input
Process
Output
Outcome
7 - 9

22 มิ.ย. –
10 ก.ค.58

โจทย์ :
ทบทวนกรวย พีระมิดและทรงกลม
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าหากคลี่
กรวยนี้ออก รูปที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าหากมีไอศกรีมอยู่เต็มกรวยนี้ จะมีปริมาตรเท่าใด?
- นักเรียนคิดว่าหากเรานำทรงกลมมาตัดเป็นภาพคลี่จะมีลักษณะเป็นอย่างไรฦ
เครื่องมือคิด :
Show and Share
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของพีระมิดทรงกรวย กับปริซึมทรงกระบอก
- นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพคลี่การหาพื้นที่และปริมาตรของทรงกลม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในห้องเรียน
- กรวยไอศกรีม
- กิจกรรม ตักทราย 3 กรวย ให้เต็ม กี่ทรงทกระบอก
- ทรงกลมกระดาษและกรรไกร
- กิจกรรม “ พิสูจน์การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม
ชง : ครูนำกรวยไอศกรีม ให้นักเรียนร่วมสังเกต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหากคลี่
กรวยนี้ออก รูปที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
- ครูตัดพีระมิตรูปกรวยฐานวงกลม ให้นักเรียนร่วมสังเกตภาพคลี่ที่เกิดขึ้น ร่วมกับการวิเคราะห์โจทย์ ให้เห็นความสัมพันธ์
     
        
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด หากมีไอศกรีมอยู่เต็มกรวยนี้ จะมีปริมาตรเท่าใด?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น
พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดทดคิด
ชง : นักเรียนคิดว่าพีระมิดทรงกรวย กับปริซึมทรงกระบอกมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดทดคิด
ครูและนักเรียนร่วมทำการทดลอง “ 3 กรวย เป็น กระบอก” เพื่ออธิบายที่มาของสูตรการหาพื้นที่ 1/3 และเห็นความสัมพันธ์ของ ทรงกระบอกและกรวยที่มีปริมาตรเท่ากัน
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น การคิด นักเรียนคิดว่าหากมีพีระมิดแก้วฐานรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง นิ้ว ยาว นิ้ว และสูง นิ้ว มีปริมาตรเท่าใด?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดทดคิด
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม  พิสูจน์การหาพื้นที่ผิวและ ปริมาตรทรงกลม โดยครูเตรียมอุปกรณ์ดังภาพ

 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์และวิธีการ   หาคำตอบเกี่ยวกับทรงกลม
นักเรียนแต่ละคนร่วมทดลองและบันทึกสิ่งที่ได้ร่วมสังเกต
ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยและสรุปผล พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น โลกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ เท่าของความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์ จงหาว่าโลกมีปริมาตรเป็นกี่เท่าของปริมาตรของดวงจันทร์?”
เชื่อม : นักเรียนร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดทดคิด
ใช้ :นักเรียนออกแบบวิธีการหาปริมาตร และพื้นที่ของรูปทรงต่างๆ ที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กัน พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดทดคิด

ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพคลี่ของกรวย พร้อมหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
- ร่วมทำการทดลอง  ตักทราย 3 กรวย ให้เต็ม กี่ทรงทกระบอก
- วิเคราะห์โจทย์ปัญหาพีระมิดแก้วฐานรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
- ทดลองตัดหาภาพคลี่ พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม
- ออกแบบวิธีการหาปริมาตร และพื้นที่ผิวของรูปทรงต่างๆ ที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กันพร้อมแสดงวิธีคิด
ชิ้นงาน
- บันทึกผลการทดลองและกระบวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
- โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ ปริมาตร และภาพคลี่ของ รูปทรงต่างๆ
- ภาพรูปทรงเรขาคณิตที่สัมพันธ์กันของปริมาตรและพื้นที่
ความรู้
- การหาพื้นที่ผิว ปริมาตร และภาพคลี่ ของปริซึมทรงกรวยและทรงกลม
- การวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ของปริซึมทรงกรวยและทรงกลม
ทักษะ
ทักษะการให้เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์
สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับการความสัมพันธ์ของสิ่งของต่างๆได้
 ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวโจทย์ประยุกต์เรื่องทรงกระบอกได้
 ทักษะการเห็นแบบรูป
- มองเห็นความสัมพันธ์กันของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและวงกลมได้
ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องทรงกระบอกมาอธิบายความเข้าใจของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับ
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมอบหมาย
1 ความคิดเห็น:

  1. สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่พี่ๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทรงกระบอกมาแล้วสัปดาห์นี้จึงจะเรียนรู้เรื่องกรวย พี่ๆหลายคนเกิดความสงสัยว่าทรงกระบอกจะมีความสัมพันธ์กับกรวยอย่างไร คุณครูและพี่ๆจึงทำการทดลอง ทำการตัดกรวยให้เห็นภาพคลี่เป็นการเสริมทักษะการมองเห็นภาพให้พี่ๆอีกด้วย เมื่อเกิดความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์แล้วพี่ๆจึงได้ทำโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร

    ตอบลบ