เป้าหมายหลัก

เป้าหมาย(Understanding Goal) :

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การหาพื้นที่และการหาปริมาตร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงปริภูมิและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับพื้นที่และปริมาตรได้

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

main

          คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ
ยน

เป้าหมายความเข้าใจ
นักเรียนมึความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การหาพื้นที่และการหาปริมาตร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึกเชิงปริภูมิและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสถานการณ์พื่นที่และปริมาตรได้

เป้าหมายการสอนคณิตศาสตร์ แต่ละ หน่วย Quarter 1/2558
หน่วย
เป้าหมายการสอนแต่ละ หน่วย
เหตุผล
ทบทวนวงกลม
เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้เรื่องวงกลม ความสัมพันธ์ของเส้นรอบวงและการหาพื้นที่
เป็นการทบทวนเรื่องวงกลมให้กับนักเรียน ม.3 เพื่อเตรียมพื้นฐานเรื่องเรขาคณิต
ทบทวนทรงกระบอก

เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทรงกระบอกและการสร้างโจทย์ประยุกต์ขึ้นใหม่ด้วยตัวเอง

เพื่อทบทวนความเข้าใจจากพื้นฐานเรื่องของวงกลมและยังเป็นพื้นฐานการมองให้เห็นภาพเชื่อมโยงไปสู่รูปทรงอื่นๆต่อไป
ทบทวนกรวย พีระมิดและทรงกลม

เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการหาพื้นที่ ปริมาตร และภาพคลี่ ของปริซึมทรงกรวยและทรงกลมและการวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ของปริซึมทรงกรวยและทรงกลม

เป็นเนื้อหาเรขาคณิต ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์ความรู้เดิมมาสร้างสรรค์ชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์ พร้อมฝึกการสื่อสารและให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
การแก้โจทย์ปัญหาการหาพื้นผิวและปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ ของการหาพื้นที่ผิวและการหาปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรงกลม)

เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ ของการหาพื้นที่ผิวและการหาปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ'

ปฏิทินและวิเคราะห์มาตรฐานการจัดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ Quarter 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Week
Input
Process
Output
Outcome
1 - 3
โจทย์ : ทบทวนวงกลม
Key Questions :
- นักเรียนมีวิธีการคิดอย่างไร?
- นักเรียนสามารถวัดความยาวเส้นรอบวงได้อย่างไร?   - นักเรียนคิดว่าจะต้องทำอย่างไรให้รูปวงกลมกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า?
เครื่องมือคิด :
- Show and Share
- Brain storm
- Wall Thinking 
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้

นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- กรรไกร
- กระดาษ
- เส้นเชือก/สายวัด
- อุปกรณ์ที่เป็นรูปร่างวงกลม

- ครูพานักเรียนเล่นเกมการคิดโดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3 คนจับฉลากเลือกปริศนา

- ครูและนักเรียนทบทวนเรื่องวงกลม
- นักเรียนทำการหาความยาวรอบวงกลม

- ครูให้นักเรียนทำโจทย์เกี่ยวกับการหาเส้นรอบวงที่ท้าทายมากขึ้น

- นักเรียนทำกิจกรรมการหาพื้นที่ของวงกลม 
- ครูให้นักเรียนทำโจทย์เกี่ยวกับการการหาพื้นที่ของวงกลม 

ที่ท้าทายมากขึ้น

- นักเรียนทำการ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเรื่องวงกลม
ภาระงาน
- เล่นเกมการคิด
- การทดลองหาความยาวเส้นรอบวงกลม
- แก้โจทย์การหาเส้นรอบวงและพื้นที่วงกลม
- นำเสนอความเข้าใจ
ชิ้นงาน
- ใบงาน
- การ์ตูนช่องสรุปความเข้าใจเรื่องวงกลม
- บันทึกกิจกรรมลงในสมุด
ความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้เรื่องวงกลม ความสัมพันธ์ของเส้นรอบวงและการหาพื้นที่
ทักษะ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการเห็นแบบรูป
- ทักษะการให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดเชื่อมโง
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
มาตรฐาน ค 2.3  เข้าใจใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาความยาวและพื้นที่ของวงกลม   การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงสามมิติในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆได้ :ตัวชี้วัด ม.3/1
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : ตัวชี้วัด ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, และ ม.3/6
""""""""""""""""""""""
Week
Input
Process
Output
Outcome
4 - 6
โจทย์ :
ทบทวนทรงกระบอก
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าหากจะต้องใช้แก้วน้ำตักน้ำเติมเหยือกน้ำให้เต็มจะต้องตักกี่ครั้ง?
- นักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีการออกแบบรูปทรงกระบอกฐานวงกลมอย่างไร? มีกี่วิธี?
- นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับทรงกระบอกอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด :
- Show and Share
- Brainstorm
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในห้องเรียน
- ปริซึมประเภทต่างๆ
- เกม สัมพันธ์กันฉันภาพ
- ภาพปริซึมประเภทต่างๆ
- เหยือกน้ำรูปทรงกระบอก
- แก้วน้ำ
- ปริซึมทรงกระบอกฐานวงกลม
- โจทย์ปัญหา
- ครูให้นักเรียนดุสิ่งของต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้น จากสิ่งของเหล่านี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?
- นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมเล่นเกม สัมพันธ์กันฉันภาพซึ่งเกี่ยวกับให้นักเรียนแต่ละคนร่วมเสนอความคิดเห็น ว่าเมื่อเห็นทรงกระบอก แล้วนึกถึงอะไร (จับเวลา ประเภทละ 3 นาที นักเรียนแต่ละคนเขียนชื่อสิ่งของนั้นลงในสมุด)
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นเกม สัมพันธ์กันฉันภาพ               
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าหากจะต้องใช้แก้วน้ำตักน้ำเติมเหยือกน้ำให้เต็มจะต้องตักกี่ครั้ง?
- นักเรียนร่วมกันทดลอง ตักน้ำใส่เหยือกกิจกรรมที่มองเห็นความสัมพันธ์ของปริมาตร
- ครูกระตุ้นคิดด้วยคำถาม “นักเรียนคิดว่าถ้าเรานำทรงกระบอกว่าคลี่ออกจะเป็นอย่างไร?
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพคลี่ของปริซึมทรงกระบอกฐานวงกลมว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร? สามารถออกแบบสร้างทรงกระบอกจากรูปรูปคลี่ได้กี่แบบ?
- นักเรียนร่วมกันออกแบบสร้างรูปทรงกระบอกในรูปแบบที่แต่ละคนออกแบบไว้
- นักเรียนร่วมกันคิดโจทย์ปัญหาและออกแบบโจทย์ประยุกต์ สร้างโจทย์ให้ขึ้นมาด้วยตัวเอง
ภาระงาน
- เล่นเกม  สัมพันธ์กันฉันภาพ
- ร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทรงกระบอก
- ร่วมทดลองพร้อมบันทึกผลในกิจกรรม ตักน้ำใส่เหยือก
- วิเคราะห์ภาพคลี่ของปริซึมทรงกระบอกฐานวงกลม
- วิเคราะห์โจทย์ปัญหา และออกแบบโจทย์ประยุกต์
ชิ้นงาน
- สมุดทดคิด บันทึกผลการทดลองและกระบวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
- โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับทรงกระบอก
- บันทึกกิจกรรมลงในสมุด
ความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทรงกระบอกและการสร้างโจทย์ประยุกต์ขึ้นใหม่ด้วยตัวเอง
ทักษะ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการเห็นแบบรูป
- ทักษะการให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดเชื่อมโง
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- สร้างสรรค์และนำเสนอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอวิธีคิด
 -  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด : ตัวชี้วัด ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, และ ม.3/4
มาตรฐาน ค 2.3  เข้าใจใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาความยาวและพื้นที่ของวงกลม   การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงสามมิติในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆได้: ตัวชี้วัด ม.3/1
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : ตัวชี้วัด ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, และ ม.3/6
"""""""""""""""""""""""""""""
Week
Input
Process
Output
Outcome
7 - 9
โจทย์ :
ทบทวนกรวย พีระมิดและทรงกลม
Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าหากคลี่
กรวยนี้ออก รูปที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าหากมีไอศกรีมอยู่เต็มกรวยนี้ จะมีปริมาตรเท่าใด?
- นักเรียนคิดว่าหากเรานำทรงกลมมาตัดเป็นภาพคลี่จะมีลักษณะเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Show and Share
 - Wall Thinking


- ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาพคลี่ของกรวย พร้อมหาปริมาตรและสร้างโจทย์ขึ้นมาใหม่
- ครูพานักเรียนทดลอง ตักทราย 3 กรวย ให้เต็ม กี่ทรงทกระบอก

- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพีระมิดแก้วฐานรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
- นักเรียนร่วมทดลองตัดหาภาพคลี่ พื้นที่และปริมาตรของทรงกลม
- นักเรียนออกแบบวิธีการหาปริมาตรของรูปทรงต่างๆ ที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กันพร้อมแสดงวิธีคิดและร่วมกันออกแบบโจทย์ปัญหาสถานการณ์
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลมได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมทำกิจกรรม พิสูจน์การหาพื้นที่ และปริมาตรทรงกลมโดยครูเตรียมอุปกรณ์ดังภาพ


ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้เห็นความสัมพันธ์และวิธีการหาคำตอบเกี่ยวกับทรงกลม
- นักเรียนแต่ละคนร่วมทดลองและบันทึกสิ่งที่ได้ร่วมสังเกต
- ครูและนักเรียนร่วมพูดคุยและสรุปผล พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในสมุดบันทึกเล่มเล็ก
- ครูใช้คำถามกระตุ้น โลกมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 4 เท่าของความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงจันทร์ จงหาว่าโลกมีปริมาตรเป็นกี่เท่าของปริมาตรของดวงจันทร์?”
- นักเรียนร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดทดคิด
- นักเรียนออกแบบวิธีการหาปริมาตร และพื้นที่ของรูปทรงต่างๆที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กัน พร้อมบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสมุดทดคิด

ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพคลี่ของกรวย พร้อมหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
- ร่วมทำการทดลอง  ตักทราย 3 กรวย ให้เต็ม กี่ทรงทกระบอก
- วิเคราะห์โจทย์ปัญหาพีระมิดแก้วฐานรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
- ทดลองตัดหาภาพคลี่ พื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม
- ออกแบบวิธีการหาปริมาตร และพื้นที่ผิวของรูปทรงต่างๆ ที่คิดว่ามีความสัมพันธ์กันพร้อมแสดงวิธีคิด
ชิ้นงาน
- สมุดทดคิด บันทึกผลการทดลองและกระบวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
- โจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ ปริมาตร และภาพคลี่ของรูปทรงต่างๆ
- บันทึกกิจกรรมลงในสมุด
ความรู้
- การหาพื้นที่ ปริมาตร และภาพคลี่ ของปริซึมทรงกรวยและทรงกลม
- การวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ของปริซึมทรงกรวยและทรงกลม
ทักษะ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการเห็นแบบรูป
- ทักษะการให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดเชื่อมโง
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด : ตัวชี้วัด ม.3/3, และ ม.3/4
มาตรฐาน ค 2.3  เข้าใจใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาความยาวและพื้นที่ของวงกลม   การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงสามมิติในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆได้ : ตัวชี้วัด ม.3/1
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ : ตัวชี้วัด ม.3/1
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : ตัวชี้วัด ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, และ ม.3/6
""
Week
Input
Process
Output
Outcome
10
 - 
11
โจทย์ :
การแก้โจทย์ปัญหาการหาพื้นผิวและปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ
Key Question :
- นักเรียนคิดว่าตนเองมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับการหาพื้นผิว และปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ ด้วยความสัมพันธ์จากภาพคลี่ต่างๆ และแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าปริมาตรของกระดาษA4 ในแนวตั้งกับแนวนอนมีปริมาตรแตกต่างกันอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
- Show and Share
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
นักเรียน/ครู
สื่อและแหล่งเรียนรู้ :
- บรรยากาศในห้องเรียน
- แผ่นกระดาษA4 ที่มี 2 สี เพื่อหาปริมาตร
- กระดาษชาร์ต
- โจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ ของการหาพื้นที่ พื้นผิว และปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรงกลม)
- นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ ของการหาพื้นที่  พื้นผิว และปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรงกลม)
- ร่วมกันออกแบบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหา พื้นที่ผิวและปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรงกลม)
- ครูเตรียมโจทย์ประยุกต์ตรวจสอบความเข้าใจผู้เรียน
- นักเรียนทุกคนเขียนสรุปผลการทดลองแต่ละกิจกรรมลงในสมุดทดคิดของตนเอง
-  ร่วมกันเขียนถ่ายทอดความเข้าใจรูปเรขาคณิต 3 มิติ เขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในกระดาษชาร์ต
- นำเสนอชิ้นงานและสร้างสรรค์สิ่งที่ได้เรียน
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ ของการหาพื้นที่ พื้นผิว และปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรงกลม)
- ออกแบบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ พื้นผิว และปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรงกลม)
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การหาพื้นที่ พื้นผิว และปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ(ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรงกลม) จากความสัมพันธ์ที่ได้จากภาพคลี่ ลงในกระดาษ A4
ชิ้นงาน
- สมุดบันทึกเล่มเล็กแสดงวิธีการคิดและการแก้โจทย์ปัญหา
- ใบงานการแก้โจทย์ปัญหาสถานการณ์และวิธีคิด
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การหาพื้นที่ผิวและปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติลงในสมุด
ความรู้
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์และความสัมพันธ์ ของการหาพื้นที่ผิวและการหาปริมาตร ของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ (ทรงกระบอก ทรงกรวยและทรงกลม)
ทักษะ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการเห็นแบบรูป
- ทักษะการให้เหตุผลและมีความคิดสร้างสรรค์
- ทักษะการคิดเชื่อมโง
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น

คุณลักษณะ
- การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- สรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
- มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
- มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
มาตรฐาน ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด : ตัวชี้วัด ม.3/3, และ ม.3/4
มาตรฐาน ค 3.1  เข้าใจรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ : ตัวชี้วัด ม.3/1
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ : ตัวชี้วัด ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, และ ม.3/6
"""""""""""""""""""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""""""""""""""""